Futuricor Creatie en Proces: de organisatie van idee naar product of dienst


Futuricor Creatie en Proces, wat was ook alweer het masterplan?
Bij productontwikkeling heeft men te maken met vaak tegengestelde belangen. Het is dan zaak om een visie neer te leggen en daarvoor voldoende draagvlak te creëren.

Daarna begint het het realisatieproces. Wat zijn de cliëntwensen, hoe vertaal je die naar een nieuwe of aangepast product of dienst, welke kenmerken en infrastructuur is er nu en waar is ruimte om aanpassingen te realiseren, welke kenmerken dient het product of de dienst te hebben, hoe kan de uitvoering ingebed worden in de bestaande organisatie, waar moeten aanpassingen worden doorgevoerd, wie treft het het meest, hoe worden die personen in het proces betrokken, enz.

Futuricor verzorgt de organisatie van dit proces. Door enerzijds strak vast te houden aan de doelstellingen en alle tussenstappen te reflecteren aan dat einddoel, en anderzijds door het creatief omgaan met de bestaande situatie, personen, wetgeving en systemen realiseren wij het doel op efficiente wijze binnen de gestelde randvoorwaarden.


Voorbeelden productcreatie
 • Wetenschappelijke beleggingsmethodiek
 • Intern personeelsblad ontwikkelen
 • Mandaat beleggingsfonds opstellen
 • Nieuwe cliëntprofileringsmethode
 • Koppelen cliënten aan producten
 • Cross selling matrix
 • AO/IC opmaken en later aanpassen
 • Werkmethodieken verbeteren
 • Maatwerkportefeuilles samenstellen
 • Adviesmethodiek voor externen
 • Modelportefeuilles en advies